امروز حدود 10 روز از درخواستم گذشته و هنوز به نتیجه ی مشخصی نرسیدم . هر روز میام 

و امیدوارم میکنن ، روز بعدش انقدر کارم رو طول میدن که از درخواستم منصرف میشم . ولی 

وقتی به هدف فکر میکنم چشمام برق میزنه . امیدوارم درخواستم رو قبول کنن و بتونم بـــــه

آرزوی قدیمیم برسم . هر کسی این متن رو میخونه لطفا دعام کنه . از ته دلش . میگن خدا 

دعای دوستان رو زودتر برآورده می کنه .