عاشق دریا ، رقص مو در باد 
عاشق ساحل ، روزهای ابری 
عاشق سادگی ، طبیعت ، حیوانات 
من قصه ام را از همینجا روایت میکنم 
#جودی آبوت