نمیدونم چم شده . چن شب بود نمیتونستم بخابم . امشب هم علاوه بر اون قلبم به شدت داره میزنه . بی جهت خوشحالم و احساس خوشبختی میکنم . از اون حال های خوبی که باهاش قادرم کوه رو هم جابجا کنم . دعا کنین برام تو ذوقم نخوره :) 

دعا کنین همه چی عاقلانهو همونجوری که صلاح خداست پیش بره :) 

دعا کنین دل من احمق نباشه :)

واسه امتحاناتمم دعا کنین :) 

راستی این پستو از گوشی میزارم شاید زیاد مرتب در نیاد