آموزشگاهمون عوض شده و تو جدیده باید کفشامونو درآریم بریم تو  . دیروز رفتم کلاس و با همه 

دیسیپلینی که تظاهر به داشتنش میکردم ، چشمم به جوراب سوراخم افتاد که انگشت بزرگه پام

ازونجا به زبان آموزا سلام میداد . خجالت زده شدم  . ولی با زبان آموزام همگی زدیم زیر خنده :)