من فکر میکردم تولد بیست سالگی باید خاص باشه ولی نه دیگه تا این حد :)

امروز یه نفر سورپرایزم کرد و حدود هشتصد کیلومتر کوبید اومد تا فقط روز تولدم

کنارم باشه ... خیلی حس خوبی بود . کاملا فهمیدم که من چقدر فرد با ارزشی 

تو زندگیش هستم . تولد بیست سالگیم بیست شد.

+اینجا رفتیم چای بابونه ، کافه اردیبهشت ...

محشر بود این کافه